پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پرتال امور مشتریان شرکت نفت پاسارگاد

پرتال امور مشتريان شرکت نفت پاسارگاد


Form 1 Form 2 Form 3

ارزيابي ميزان رضايتمندي مشتريان داخلي

ارزيابي ميزان رضايتمندي مشتريان صادراتي

انتقادات / پيشنهادات / شکایات

تکميل فرم
تکميل فرم
تکميل فرم

Form 1 Form 1

Customers Satisfaction Questionnaire

Comments, Suggestions and Complaints

New Form
New Form